FANDOM


Shadow(睇实佢)

Shadow
睇实佢
300px
任務介紹
目的 帮死佬杀嗮果班白粉仔
任務所屬 小爵高篇
參與人員 一班白粉仔
失敗因素 白粉仔走甩
獎勵因素
過關技巧 小心跟实、唔好接路文电话

小爵高打电话卑你话有野叫你去佢果边倾下。开车黎到小爵高屋企,一开门就卑一个古惑仔放低左,力高解释话系自己人,楼上嘅小爵高听到力高把声叫佢放人,古惑仔同力高道歉之后拉起力高,一起上楼。

上楼之后通过小爵高嘅介绍,力高知道呢个人卓号"死佬",同小爵高一样系牙买加人。今次叫力高黎系因为有人系死佬地头做毒品交易但系冇分份花红卑死佬,所以霖住叫力高睇实其中一个喽啰跟佢尾翻去佢地大总部一举迁灭嗮佢地。

黎到指定地点对面睇到有个红衫男系度同另一个人倾计,冇耐佢会出黎,跟上去,保持大半个屏幕距离就得了,中途路文会打电话过黎系属于情节设定。唔好接,接左就暴露自己。一直跟到一栋大楼里面,如果卑人发现你你上去之后门系锁住嘅,如果冇卑人发现上去门系开住嘅。门开住嘅话直接开枪杀就得了,有手榴弹嘅话丢一个入去直接过关。如果门关注就麻烦D,佢地会做好准备等你入去,不过都唔系好难,几个敌人,三两下就搞掂了。关键系小心。

杀嗮佢地之后打电话卑小爵高话卑佢知人杀嗮了,任务完成。