FANDOM


Escuela of the Streets(伊斯鮭拿嘅街道)

Escuela of the Streets

伊斯鲑拿嘅街道

300px

目的

清理街道黑帮

任务所属

马尼篇

参与人员

马尼

失败因素

基本因素(力高死亡)

奖励因素

过关技巧

速度要快、要灵活

黎左新嘅區域,力高無處可逛,好彩之前瑪露妮同佢講話有個朋友可以卑D嘢佢做。

跟住瑪露妮去到一個跳舞嘅地方,有個傻仔甘款嘅2B青年行埋黎,瑪露妮介紹話佢叫馬尼·伊斯鮭拿,同佢由細玩到大。馬尼見到力高就講自己之前系黑幫成員,之後覺得賣丸仔害人所以改過自身,宜家要清理街頭,仲要用錄像機影低,仲叫攝影師影住力高,力高唔想上鏡,一拳打爆攝像機。馬尼廢話少講,直接帶力高去目的地。

黎到目的地前面有架車,系一個跟蹤任務,一般嚟講跟車任務唔可以太遠又唔可以太近,保持距離有幾長好容易嘅,R*一般都會做一段過場CG,你車停嘅位置同target出發嘅位置之間就系安全距離,近左危險,遠左容易甩。保持R*設計嘅呢段距離就OK了。跟佢到目的地之後馬尼叫力高落去清理佢地。"我去?""梗系,唔通我啊,我只要提出呢個理念就夠了"力高受夠佢吹水,直接落車。

敵人倉庫有個門,你直接入去佢地會做好嗮準備,有避彈衣可以直接沖,冇嘅話可以爬去樓頂跳落去,佢地冇甘塊反應到,倉庫掩體多,敵人又多,要系幾個掩體之間走黎走去先得。速度解決高位敵人然後再搞掂地下嘅。殺嗮之後出去馬尼又摞架攝影機對住你,力高費鬼事采佢直接走開。任務完成。