FANDOM


俄國佬反水
RussianRevolution-GTA4-firefight

目的

杀嗮特米茨同贝加灵嘅手下

任务所属

特米茨篇

参与人员

小爵高

失败因素

小爵高死亡

奖励因素

过关技巧

保护小爵高、速度要快

俄國佬反水(英語:Russian Revolution)係《俠盜獵車手IV》中嘅一個任務。

流程

殺左科斯天之後特米茨打電話叫力高過去領賞,力高欣然前往。小爵高打電話過黎一問知道交易地點居然系廢棄工廠,覺得有詐。就話同力高一起過去。

到左工廠,小爵高先唔浦頭,力高一個人過去,特米茨果然沒帶錢過黎,反而帶左一個力高呢世都唔想見到嘅人---貝加靈。呢個人系力高系祖國嘅時候做拐子佬生意嘅大佬,有一次佢地出去行船,點知條船沉左,但力高系唯一一個倖存嘅人,貝加靈懷疑力高私吞嗮D錢鑿沉部船,發誓要追殺力高,因為貝加靈系祖國勢力好大,呢個亦都系力高黎美帝嘅原因。

見到貝加靈,力高心感無望,正系唔知點算個時候,小爵高飛身撲出開槍掩護力高,力高亦好快反應過黎穩好掩體。對面有好多人,唔好心急,但又唔好太慢,因為小爵高比較偏激~佢沖得好快,但血系有限嘅,佢死左任務會失敗,所以要就住黎。慢慢打過去,小心上邊,有手榴彈嘅話好快搞掂。打到差唔多嘅時候特米茨同貝加靈會走佬,唔好追,追唔到嘅,因為系統設計佢地唔系呢個時候死。宜家已經會有兩粒警星了,速度搞掂剩翻嘅敵人衝出去,會發現有幾部警車包圍,唔好霖住全部打嗮,因為陸續有黎。越打得多警星越高越難走。同爵高一起衝出去,警察射的唔系好准,你夠快佢地可能一槍都射唔到。跟住搶架警車,逃出包圍圈,任務完成。送爵高返屋企。