FANDOM


Ivan the Not So Terrible
伊雲沒這麼壞
17
18
19
任務介紹
目的 殺左伊雲或者放左佢
任務所屬 萎瀨篇
參與人員 伊雲
失敗因素 跟漏伊雲
獎勵因素 不殺的話以後多一個小藍人支線。殺的話無
過關技巧 找輛好點的車跟住就行了

伊雲沒這麼壞(英語:Ivan the Not So Terrible)係《俠盜獵車手IV》中嘅一個任務。

流程

列高又黎到酒吧,萎瀨同佢講,今次叫佢去殺一個人。列高問佢點解,萎瀨話呢個是大佬科斯天嘅意思,你想知自己去問佢。佢懷疑伊雲背叛佢地幫派做二五仔。雖然冇證據,但大佬嘅決定系唔需要證據嘅。佢已經設定好劇情,叫伊雲去路文噶車行偷車,列高"啱好"見到,然後有一個正當嘅理由去殺佢。"如果我唔殺呢?""你有資格講NO咩?如果你夠膽得罪科斯天嘅話,你可以唔殺!"萎瀨見列高甘講,好嬲。跟住唔理列高,拿手機出黎玩。"又同你嘅基友伊雲調情啊?"列高諷刺甘對萎瀨講。萎瀨怒不可赦,發狠甘同列高講:"死仔!我話卑你聽,系自由城,我有成班大佬罩住我!而你!你除左一個霉到踩屎嘅表哥,仲有邊個罩你啊?嚇!?"列高冇講嘢,又一肚火出到大街,佢唔知科斯天系邊個,但系一個念頭已經系佢心入面慢慢產生......

穩部好D嘅車,開車去樂文嘅車行。就黎到嘅時候見到一部跑車系路文嘅車行疾馳而出,二話不說直接追上去,要跟緊D,唔好卑佢出視線,如果唔系任務會失敗。一直追佢去到一個工地度。落車繼續跟住伊雲爬梯上去工地,一路走一路睇路,地下好容易有洞跌落去傷血。最後追到伊雲慌不擇路,跑入死路---一個吊空嘅通道,伊雲一時冇反應過黎沖左過去,腳下一空,成個人跌左落去。伊雲即時伸手一抓,抓住邊緣,大聲呼救。呢個時候列高啱好跑到,睇住命懸一線的伊雲,力高正準備送佢一程,伊雲馬上求饒:"大佬!唔系你霖嘅甘噶,我根本冇背叛組織。如果你肯放過我,我保證唔會出現系你地面前!"列高隱約覺得伊雲系無辜嘅,呢個時候你可以選擇踩佢一腳定系拉佢上黎,如果踩去一腳佢跌死就會永遠消失,救佢上黎就會以後某個時候變成小藍人卑D支線任務你。對劇情冇任何影響。呢個亦都是GTA4新加入嘅選擇功能,以後會有更多嘅分歧選擇,玩家可以根據自己興趣和思想決定怎麼選擇。都不會對大劇情有影響。列高相信自己嘅直覺,走過去拉佢上黎。伊雲連連感謝力高。列高話:"快D走啦,卑佢地見到你嘅話我就救唔到你噶了"伊雲再次感謝列高,匆匆消失在夜色中......

任務完成,打個電話卑萎瀨同佢講話人已經殺左了。萎瀨再一次大讚列高做事爽快利落。