FANDOM


Sơ khai là một trang viết chứa thông tin còn sơ sài, hoặc đề mục còn sơ sài thông tin. Thể loại này liệt kê toàn bộ trang sơ khai đã được ghi lại. Để đánh dấu một bài viết/mục còn sơ khai thêm bản mẫu {{sơ khai}} ở đầu trang hay ở đầu đề mục chứa ít thông tin.

All items (5)