GTA Wiki Tiếng Việt
Advertisement
GTA Wiki Tiếng Việt

I am Mike from Germany, i am working in some wikis and sometimes here. I'm concentrated on Interlanguage-Links.

I 'm Mike từ Đức, tôi đang làm việc trong một số wiki và đôi khi ở đây. Tôi đang tập trung vào các liên kết Interlanguage.

Advertisement