FANDOM


Tua vít là vũ khí cầm tay đặc trưng trong Grand Theft Auto: Vice City. Tua vít là vũ khí để đâm và được dùng để đâm nạn nhân hoặc phá xe. Tất cả cửa hàng phần cứng đều bán tua vít với giá $10. Tua vít xuất hiện trong một nhiệm vụ: The Fastest Boat. Một nhân công cầm tua vít ở Boatyard, tại chỗ điều khiển để thả tàu

Dù nó nhỏ và vẻ ngoài khó gây hại, tua vít là một vũ khí cầm tay khá tốt. Nó có thể giết thường dân từ 1-3 lần đâm và hiếm khi bị truy nã

Địa điểm

Washington Beach, Vice Beach - bán ở Bunch Of Tools với giá $10

North Point Mall, Vice Point, Vice Beach - bán ở Tooled Up với giá $10

Little Havana, Vice City Mainland - bán ở Screw This sau khi hòa thành nhiệm vụ Phnom Penh '86 với giá $10

Hình ảnh

Screwdriver (1)
Screwdriver

tiệm Tooled Up