FANDOM


Sau đây là danh sách nhiệm vụ được thực hiện bởi nhân vật chính vòng quanh London trong Grand Theft Auto: London 1969.

Chương 1 - Boys will be Thieves Chương 2 - Mods và Sods Chương 3 - Chelsea Smile Chương 4 - Xác Định Chết
Các nhiệm vụ điện thoại của thành phố Southwest:Nhiệm vụ của Walkie Talkie (có sẵn sau khi thử các nhiệm vụ điện thoại)


Các nhiệm vụ phương tiện khác:


Mục tiêu: 100,000 điểm - Kết thúc 2 (Đông Nam Mile End)

Các nhiệm vụ điện thoại của North Bow:


Nhiệm vụ Walkie Talkie (có sẵn sau khi thử các nhiệm vụ điện thoại)


Các nhiệm vụ phương tiện khác:


Mục tiêu: 200,000 điểm - Kết thúc 3 (phía đông bắc Bow)

Nhiệm vụ điện thoại West Angel


Các nhiệm vụ phương tiện khác:


Mục tiêu: 300,000 điểm - Kết thúc 4: Nhân vật chính sẽ phải đến Northern Mile End và thổi bay Crisp ngồi trên chiếc Twins để hoàn thành trò chơi.

Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.