FANDOM


Sử dụng có thể khiến cho trò chơi hoạt động sai lệch, vô hiệu hóa thành tích, hoặc làm chậm tiến trình trò chơi.

Dùng mã một cách có hiệu quả.

Bài viết này sẽ liệt kê toàn bộ trong Grand Theft Auto V. Các mã này cũng được nhập bằng bàn phím theo tổ hợp tương tự như các trò chơi thế giới 3D và nhập điện thoại giống như trong Grand Theft Auto IV (độc quyền với PS4/Xbox One/PC). Tuy nhiên, người chơi không thể lưu những mã này trong điện thoại, nghĩa là nếu một mã bị mất kích hoạt hoặc hết tác dụng, phải nhập lại mã mới. Ở phiên bản PC, mã có thể được kích hoạt bằng cách nhấn ~ hoặc \ để hiện ra thanh yêu cầu điền mã.

Mã có thể được nhập trong trò chơi hoặc màn hình tạm ngưng. Khi kích hoạt mã ở màn hình tạm ngưng, mã sẽ hoạt động khi trở lại trò chơi.

Xbox 360 & Xbox One

Tác dụng
Tạo ra Trashmaster XBox B, RB, XBox B, RB, Xbox Left, Xbox Left, RB, LB, XBox B, Xbox Right
Tạo ra Stretch Xbox RTrigger, Xbox Right, Xbox LTrigger, Xbox Left, Xbox Left, RB, LB, XBox B, Xbox Right
Tạo ra Mallard XBox B, Xbox Right, LB, Xbox LTrigger, Xbox Left, RB, LB, LB, Xbox Left, Xbox Left, XBox A, XBox Y
Tạo ra Sanchez XBox B, XBox A, LB, XBox B, XBox B, LB, XBox B, RB, Xbox RTrigger, Xbox LTrigger, LB, LB
Tạo ra Comet RB, XBox B, Xbox RTrigger, Xbox Right, LB, Xbox LTrigger, XBox A, XBox A, XBox X, RB
Tạo ra Buzzard Attack Chopper XBox B, XBox B, LB, XBox B, XBox B, XBox B, LB, Xbox LTrigger, RB, XBox Y, XBox B, XBox Y
Tạo ra Caddy XBox B, LB, Xbox Left, RB, Xbox LTrigger, XBox A, RB, LB, XBox B, XBox A
Tạo ra Duster Xbox Right, Xbox Left, RB, RB, RB, Xbox Left, XBox Y, XBox Y, XBox A, XBox B, LB, LB
Tạo ra Rapid GT Xbox RTrigger, LB, XBox B, Xbox Right, LB, RB, Xbox Right, Xbox Left, XBox B, Xbox RTrigger
Tạo ra PCJ-600 RB, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Right, XBox X, Xbox Right, Xbox LTrigger, LB, LB
Cung cấp túi nhảy dù Xbox Left, Xbox Right, LB, Xbox LTrigger, RB, Xbox RTrigger, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Left, Xbox Right, LB
Tăng sao truy nã (+1 sao mỗi lần nhập) RB, RB, XBox B, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right
Xóa sao truy nã (-1 sao mỗi lần nhập) RB, RB, XBox B, Xbox RTrigger, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left
Tạo vụ nổ khi đánh gần Xbox Right, Xbox Left, XBox A, XBox Y, RB, XBox B, XBox B, XBox B, Xbox LTrigger
Nhân vật say xỉn XBox Y, Xbox Right, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, XBox X, XBox B, Xbox Left
Chạy nhanh hơn XBox Y, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Right, Xbox LTrigger, LB, XBox X
Đổi thời tiết Xbox RTrigger, XBox A, LB, LB, Xbox LTrigger, Xbox LTrigger, Xbox LTrigger, XBox X
Xe trượt XBox Y, RB, RB, Xbox Left, RB, LB, Xbox RTrigger, LB
Làm chậm trò chơi (Có thể nhập lên đến 4 lần, mỗi lần nhập càng chậm trò chơi đi, quá bốn lần sẽ hủy kích hoạt) XBox Y, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Right, XBox X, Xbox RTrigger, RB
Làm chậm quá trình nhắm (Có thể nhập lên đến 4 lần, mỗi lần nhập càng chậm trò chơi đi, quá bốn lần sẽ hủy kích hoạt) XBox X, Xbox LTrigger, RB, XBox Y, Xbox Left, XBox X, Xbox LTrigger, Xbox Right, XBox A
Khôi phục khả năng đặc biệt XBox A, XBox A, XBox X, RB, LB, XBox A, Xbox Right, Xbox Left, XBox A

Rơi tự do (Nhân vật sẽ bị đưa lên không trung và rơi xuống đất)

LB, Xbox LTrigger, RB, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, LB, Xbox LTrigger, RB, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right
Vô hình (Hiệu lực năm phút) Xbox Right, XBox A, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, RB, Xbox Right, Xbox Left, XBox A, XBox Y
Đầy máu và giáp XBox B, LB, XBox Y, Xbox RTrigger, XBox A, XBox X, XBox B, Xbox Right, XBox X, LB, LB, LB
Vũ khí XBox Y, Xbox RTrigger, Xbox Left, LB, XBox A, Xbox Right, XBox Y, Xbox Down, XBox X, LB, LB, LB
Trọng lực yếu Xbox Left, Xbox Left, LB, RB, LB, Xbox Right, Xbox Left, LB, Xbox Left
Nhảy siêu cao Xbox Left, Xbox Left, XBox Y, XBox Y, Xbox Right, Xbox Right, Xbox Left, Xbox Right, XBox X, RB, Xbox RTrigger
Đạn có lửa LB, RB, XBox X, RB, Xbox Left, Xbox RTrigger, RB, Xbox Left, XBox X, Xbox Right, LB, LB
Đạn phát nổ Xbox Right, XBox X, XBox A, Xbox Left, RB, Xbox RTrigger, Xbox Left, Xbox Right, Xbox Right, LB, LB, LB


PS3 & PS4

Hiệu ứng
Tạo ra Trashmaster

PS3 Circle, PS3 R1, PS3 Circle, PS3 R1, PS3 Left, PS3 Left, PS3 R1, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Right

Tạo ra PCJ-600

PS3 R1, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Square, PS3 Right, PS3 L2, PS3 L1, PS3 L1

Tạo ra Stretch

PS3 R2, PS3 Right, PS3 L2, PS3 Left, PS3 Left, PS3 R1, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Right

Tạo ra Mallard

PS3 Circle, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L2, PS3 Left, PS3 R1, PS3 L1, PS3 L1, PS3 Left, PS3 Left, PS3 Cross, PS3 Triangle

Tạo ra Sanchez

PS3 Circle, PS3 Cross, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 R1, PS3 R2, PS3 L2, PS3 L1, PS3 L1

Tạo ra Comet

PS3 R1, PS3 Circle, PS3 R2, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L2, PS3 Cross, PS3 Cross, PS3 Square, PS3 R1

Tạo ra Buzzard Attack Chopper

PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 L1, PS3 L2, PS3 R1, PS3 Triangle, PS3 Circle, PS3 Triangle

Tạo ra Caddy

PS3 Circle, PS3 L1, PS3 Left, PS3 R1, PS3 L2, PS3 Cross, PS3 R1, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Cross

Tạo ra Duster

PS3 Right, PS3 Left, PS3 R1, PS3 R1, PS3 R1, PS3 Left, PS3 Triangle, PS3 Triangle, PS3 Cross, PS3 Circle, PS3 L1, PS3 L1

Tạo ra Rapid GT

PS3 R2, PS3 L1, PS3 Circle, PS3 Right, PS3 L1, PS3 R1, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Circle, PS3 R2

Cung cấp túi nhảy dù

PS3 Left, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L2, PS3 R1, PS3 R2, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Left, PS3 Right, PS3 L1

Tăng sao truy nã (+1 sao mỗi lần nhập)

PS3 R1, PS3 R1, PS3 Circle, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right

Giảm sao truy nã (-1 sao mỗi lần nhập)

PS3 R1, PS3 R1, PS3 Circle, PS3 R2, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left

Tạo ra vụ nổ khi đánh gần

PS3 Right, PS3 Left, PS3 Cross, PS3 Triangle, PS3 R1, PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 Circle, PS3 L2

Chế độ say xỉn

PS3 Triangle, PS3 Right, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Square, PS3 Circle, PS3 Left

Chạy nhanh hơn

PS3 Triangle, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Right, PS3 L2, PS3 L1, PS3 Square

Đổi thời tiết

PS3 R2, PS3 Cross, PS3 L1, PS3 L1, PS3 L2, PS3 L2, PS3 L2, PS3 Square,

Xe trượt

PS3 Triangle, PS3 R1, PS3 R1, PS3 Left, PS3 R1, PS3 L1, PS3 R2, PS3 L1

Làm chậm trò chơi (Có thể nhập lên đến bốn lần, mỗi lần sẽ làm chậm thêm, quá bốn lần sẽ vô hiệu hóa)

PS3 Triangle, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Right, PS3 Square, PS3 R2, PS3 R1

Khôi phục khả năng đặc biệt

PS3 Cross, PS3 Cross, PS3 Square, PS3 R1, PS3 L1, PS3 Cross, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Cross

Rơi tự do (Nhân vật sẽ bị đưa lên không trung và rơi xuống mặt đất)

PS3 L1, PS3 L2, PS3 R1, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L2, PS3 R1, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right

Vô hình (Hiệu lực 5 phút)

PS3 Right, PS3 Cross, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 R1, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Cross, PS3 Triangle

Vô hiệu hóa Disable Strip Club Accessibility (Next-Gen only, must be used with Smartphone open) PS3 R2, PS3 Left,
Đầy máu và giáp PS3 Circle, PS3 L1, PS3 Triangle, PS3 R2, PS3 Cross, PS3 Square, PS3 Circle, PS3 Right, PS3 Square, PS3 L1, PS3 L1, PS3 L1
Vũ khí PS3 Triangle, PS3 R2, PS3 Left, PS3 L1, PS3 Cross, PS3 Right, PS3 Triangle, PS3 Down, PS3 Square, PS3 L1, PS3 L1, PS3 L1
Trọng lực yếu PS3 Left, PS3 Left, PS3 L1, PS3 R1, PS3 L1, PS3 Right, PS3 Left, PS3 L1, PS3 Left
Nhảy siêu cao PS3 Left, PS3 Left, PS3 Triangle, PS3 Triangle, PS3 Right, PS3 Right, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Square, PS3 R1, PS3 R2
Đạn có lửa PS3 L1, PS3 R1, PS3 Square, PS3 R1, PS3 Left, PS3 R2, PS3 R1, PS3 Left, PS3 Square, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L1
Đạn nổ PS3 Right, PS3 Square, PS3 Cross, PS3 Left, PS3 R1, PS3 R2, PS3 Left, PS3 Right, PS3 Right, PS3 L1, PS3 L1, PS3 L1


PC

Mã phải được nhập trong thanh mã, bật lên bằng cách nhấn "~" hoặc "\".

Hiệu ứng
Tạo ra BMX BANDIT
Tạo ra Buzzard Attack Chopper BUZZOFF
Tạo ra Caddy HOLEIN1
Tạo ra Comet COMET
Tạo ra Dodo[n 1] EXTINCT
Tạo ra Duke O'Death[n 2] DEATHCAR
Tạo ra Duster FLYSPRAY
Tạo ra Kraken[n 3] BUBBLES
Tạo ra Mallard BARNSTORM
Tạo ra Stretch VINEWOOD
Tạo ra PCJ-600 ROCKET
Tạo ra Rapid GT RAPIDGT
Tạo ra Sanchez OFFROAD
Tạo ra Trashmaster TRASHED
Vũ khí (Pump Shotgun, RPG, Grenades, SMG, Assault Rifle) TOOLUP
Nhảy siêu cao HOPTOIT
Thay đổi thời tiết MAKEITRAIN
Trọng lực của mặt trăng FLOATER
Chế độ say xỉn LIQUOR
Tạo ra vụ nổ khi đánh gần (đấm phát chết luôn) HOTHANDS
Chạy nhanh hơn CATCHME
Bơi nhanh hơn GOTGILLS
Đạn có lửa INCENDIARY
Đạn nổ HIGHEX
Đầy máu và giáp TURTLE
Tăng sao truy nã (+1 sao mỗi lần nhập) FUGITIVE
Xóa sao truy nã (-1 sao mỗi lần nhập) LAWYERUP
Vô hình (hiệu lực 5 phút) PAINKILLER
Khôi phục khả năng đặc biệt POWERUP
Rơi tự do (Nhân vật được thả từ không trung và rơi xuống mặt đất) SKYFALL
Làm chậm hiệu ứng nhắm (Có thể nhập lên đến bốn lần, mỗi lần nhập sẽ chậm thêm, quá bốn lần sẽ hủy kích hoạt) DEADEYE
Cung cấp túi nhảy dù SKYDIVE
Xe trơn trượt SNOWDAY
Làm chậm trò chơi (Có thể nhập lên đến bốn lần, mỗi lần nhập sẽ chậm thêm, quá bốn lần sẽ hủy kích hoạt) SLOWMO

Ghi chú

  1. Phải được mở khóa bằng cách hoàn thành Sea Plane
  2. Phải được mở khóa bằng cách hoàn thành Duel
  3. Phải được mở khóa bằng cách hoàn thành Wildlife Photography Challenge

Thông tin cơ sở

  • Không giống Grand Theft Auto IV, mã sẽ không vô hiệu hóa thành tích vĩnh viễn, chỉ có vô hiệu hóa trong phiên trò chơi hiện tại.

Video hướng dẫn

GTA 5 Cheats (PC, PS4, Xbox One, PS3 & Xbox 360)

GTA 5 Cheats (PC, PS4, Xbox One, PS3 & Xbox 360)

Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.