Emmet là một nhân vật phụ trong Grand Theft Auto: San Andreas.

Tiểu sử

Xuất hiện

Thông tin cơ sở

Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.