FANDOM


Darko: "Bất cứ lúc nào mày nghĩ đã trở thành cọng rác, mày có quyền có lựa chọn khác, tao nói vậy đấy."
Niko: "Cái địt mẹ mày! Quyền lựa chọn khác ư? Đáng giá bao nhiêu tiền cho mày?"
Darko: "Một ngàn."
—Darko Brevic giải thích lý do tại sao phản bội Niko và đồng bọn của mình với cái giá không đáng để làm vậy, trong That Special Someone.

Darko Brevic là một nhân vật chủ đạo dưới dạng phản diện nhỏ trong Grand Theft Auto IV. Anh ta là một trong những người sống sót qua vụ phục kích của Fifteen Man Squad, cùng với Niko BellicFlorian Cravic.

Tiểu sử

Darko là một người lính cùng Niko BellicFlorian Cravic tham gia chiến tranh Nam Tư đòi chính quyền và bí mật bán đồng bọn cho kẻ thù chỉ với giá tiền là một ngàn đô để thỏa mãn thú vui nghiện ma túy nặng của mình.

Niko dành nguyên một thập kỷ tiếp theo đến Liberty City để truy lùng Florian và Darko nhằm điều tra ai phản bội đồng bọn và trả thù cho bạn bè mình. Niko tìm ra Florian; phát hiện anh ta đã đổi tên mình thành Bernie Crane nhưng không phải là kẻ phản bội, do đó Niko chuyển qua điều tra Darko.

Nhiệm vụ xuất hiện

Điều hướng